torsdag 14 januari 2016

Vad beslutade kommunstyrelsen i går?

Hej!
Efter varje kommunstyrelsemöte skickar ut ett pressmeddelande. För den som är intresserad är här det pressmeddelande som gick ut efter kommunstyrelsens möte i går.
Hälsningar från Lill


Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
hyresupphandling gällande idrottshallar i Gråbo respektive Floda. Förslagen
ska även omfatta en jämförelse med egna kommunala investeringar, ägande samt
drift och förvaltning. Arbetet med idrottshallen i Lerum fortsätter som planerat och
förvaltningen kommer inom kort att återkomma med förslag på placering.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
fastigheten Floda 3:20 m fl, Bostäder i Herrgårdsbacken i Floda. Omvandlingen av
Floda centrum pågår sedan några år. Kommunen önskar utveckla centrumet genom
förtätning av boende, upprustning av torget och andra allmänna platser och genom
olika allmänna anläggningar.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en mötesplats
vid det kommande Blå torget i Floda. Enligt masterplan för Floda Centrum ska en
torgyta anordnas som en mötesplats i Floda Centrum. Blå torget ska etableras
centralt i anslutning till Floda torg och Säveån. I etapp 1 av Blå torget startar
byggnationen av den plats som i framtiden ska förbinda Floda torg, Blå torget,
Säveån och stationsområdet.

Under hösten 2015 har Flodaborna haft möjlighet att tycka till om arbetet med det
blå torget. Åtta synpunkter inkom och dessa arbetas in i det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2016.
Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare
och Lerums kommun. Näringsidkarna och fastighetsägarna har gemensamt bildat ett
bolag ”Floda utvecklings AB” för att driva verksamheten i samarbete med
kommunen. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda. Kommunstyrelsen
valde Dennis Jeryd till ordinarie representant i styrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en
markanvisningstävling för del av fastigheten Tollered 4:47. Eftersom Tollered
som ort har ett högt kulturhistoriskt värde blir frågor om utformning och arkitektur
särskilt viktiga, varför en tävling är lämplig. Ett tävlingsprogram har tagits fram som
inkluderar ett antal bedömningskriterier. Kriterierna kommer att ligga till grund för
val av exploatör.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende
upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnation av Tolleredsskolans
omklädningsrum. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2015 att ge förvaltningen i
uppdrag att bygga nya omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan.
Nybyggnaden kommer även att innehålla en ny musiksal för Tolleredsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och
Svensk Husförvaltning AB, avseende försäljning av fastigheten Lerum Aspenäs
2:516. Svensk Husförvaltning AB har kommit in med en förfrågan om att köpa
fastigheten Lerum Aspenäs 2:516. Fastigheten ligger inom detaljplan för delar av
Aspenäs, Solåsområdet. Fastigheten är 1 335 kvm. Avsikten är att köparen inom
fastigheten skall uppföra ett serviceboende, LSSboende om sex lägenheter, anpassat
för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Migrationsverket om att utöka
överenskommelsen om anordnande av boende för ensamkommande flyktingbarn
från 21 till 135 boendeplatser. Länsstyrelsen föreslår Lerums kommun att åta sig att
för 2016 utöka antalet asylplatser från tidigare 21 till 135 platser. En påskriven
överenskommelse underlättar såväl ett kvalificerat mottagande som administrationen
kring återsökningar av medel från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen fick ta del av ett antal verksamhetsuppföljningar rörande
Arbetsmarknad, Myndighets insatser för barn och unga, försörjningsstöd och insatser
för personer med beroendeproblematik samt för Vuxenutbildningen.

Kommunstyrelsen valde Dennis Jeryd som ordinarie representant till samverkan i
Lerums centrum. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och
näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för
ett levande centrum.

Inga kommentarer: